Anız Yakımına YASAK KARARI

İlimiz Valiliği tarafından Anız Yakılmaması ile ilgili 2021/1 Sayılı Valilik Genelgesi açıklandı. Genelgenin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Genelgenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28 Aralık 2015 tarih ve 29576 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2016/1 nolu Tebliğ’inin, “l” bendinde “anız yakanlara her dekar için 42,44 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ise ceza beş kat artırılır” açılamasına dayanılarak hazırlandığı belirtilerek, Genel Hükümler ve Biçerdöver Sahiplerinin Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları ise şöyle açıklandı: 1-Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır. 2-Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızına kılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır. 3-Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant Oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir. 4-Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir. 5-Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin mahalle muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır. 6-Kırsal alanda çalışan biçer-döverler dâhil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması Hususu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır. 7-İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir. 8-Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır. 9-6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki Örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi mahalle muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır. 10-Kontrol görevlileri, halkın ve mahalle muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarı ve ikazlar yapacaktır. Kontrollü Anız Yakılmasına İzin Verilmeyecek! Vali Dr. Erdineç Yılmaz imzalı genelgenin son bölümünde ise “İlimiz sınırları içerisinde ikinci ürün ekilişi yapıldığından, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 Md.) c bendinde “her ne kadar ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir” dense de VALİLİĞİMİZCE KONTROLLÜ ANIZ YAKILMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR” ifadesi kullanıldı. Ali Celal KAYMAK